މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޮވާ، ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބް 2021 އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޮވާ، ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބް 2021 އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭގެ ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް އެ ބްލޮކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެރިއަކު ކަނޑައަޅައި ސިޓީ ކައުންސިލްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް، ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބްލޮކް ވެރިޔާކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޝަރުތު ތަކުގެތެރޭގައި މީލާދީ ގޮތުން 18 ފުރިފައިވުމާއި، ކުރިމަތިލާ ބްލޮކްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަށްވުމާއި، ވައްކަން، ޓެކުން، ފޭރުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ ހާނީއްކައެއް ކުރިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުވުމާ، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގްގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ތަހުގީގުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ވާނަމަ ހުކުމް  ތަންފީޒުކުރެވުނުތާ 3 އަހަރުވެފައިވުމާ، އިންތިޚާބްކުރެވޭ އެހެން އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާ، މުސްތަޤިއްލު މުވައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

ބްލޮކް ވެރިޔާކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބްލޮކް ވެރިޔާކަމަށް އެދޭ ފޯމާއި، މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިމަތިލާ ބްލޮކަށް ނިސްބަތްވާ 10 މީހަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ބްލޮކްވެރިޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވަނީ މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު 10:00 ގައެވެ. އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ދޭއްޖަހަންދެން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ. ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައި އިދާރާ، އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރަ ސަރވިސް ބިލްޑިންގް ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއާއި ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ. ބްލޮކް ވެރިން އައްޔަންކުރުމުގެ އިންތިޚާބްގައި ވޯޓް ފޮށިތައް ބަހައްޓާނީ ހުޅުމާލެ، ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި،މާފަންނު އަދި ވިލިމާލޭގައެވެ.

ބްލޮކް ވެރިޔާގެ މަސްއޫލުލިއްޔަތުތަކުގެތެރޭގައި ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު  އެނގުން، އަދިކައުންސިލުން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ބުލޮކުގައި  ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް، ދިރިއުޅެމުންދާ  ތަންތަނުގެ  ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެނގުމާއި، ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހޯދައި އެކަން  ހައްލު ކުރުމަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތާއި، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް  ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ  ކޮބައިކަން  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުހިމެނެއެވެ. އަދި ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުމާއި، ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސަރވޭތައް  ކުރުމުގައި އިސްވެ އެފަދަ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލަރުން އެދޭ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގައި ބުލޮކުގެ ބައިވެރިވުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ބުލޮކުގައި އިމަޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަކިވެސް ބްލޮކްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.