މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުގެ އުތުރު ކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނަންމައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުގެ އުތުރު ކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނަންމައި ހުޅުވައިފި

5 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ  ފައިމަގު ހިނގުމުގެ ވަގުތު ފާގަކުރަމުން ހަވީރު 4:00 ގައި މަގު ހުޅުވައިދެއްވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނެވެ. މަގުހުޅުވީ އެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ މަގުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަކުންނެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޞިފާ މުޙައްމަދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ މާފަންނު ހުޅަނގުދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ފަލާހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.