ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލައި ހަމަހަމަކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލައި ހަމަހަމަކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބައްލަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހެންވޭރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ފިކުރަކަށް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބައްލަވާނެ ކަމަށާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަކުރައްވާނެކަމަށެވެ. މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އެންމެން ހަމަހަމަ ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެތެރެއިން މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭގައިވެސް މިހާރުވަނީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅައި، ޝަކުވާތަށް ހުށަހަޅައި، މަޝްވަރާތަށް ހުށަހަޅައި އެކި ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް މޭޔަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން ލިބުނު ޚިޔާލުތަކުގެތެރެއިން ބައެއްކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި ބައެއްކަންކަން މިހާރުވަނީ އިސްލާހްކުރެވިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދެއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް އަވަށް އަވަށުގައި ވަކިން ބާއްވަން ކަނޑައެޅުއްވީ ކޮވިޑް 19 ގެ ޙާލަތުގައި އެއްތަނަކަށް އެހާގިނަ ރައްޔިތުން އެއްކުރުމަށް އެޗް.ޕީއޭ. އިން ހުއްދަ ނުދޭތީއެވެ.